Wskazówki

Najważniejsze zmiany w procedurze

Pabianicki budżet obywatelski ciągle się rozwija i dostosowuje do aktualnych przepisów prawa oraz potrzeb lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2020 rok:

 • Wartości pojedynczego projektu została zwiększona do 250 000 zł brutto.
 • Przywrócono obowiązkową listę poparcia dla zgłaszanego projektu.
 • Zgłaszać projekty mogą wyłącznie pabianiczanie, przy czym jeden Mieszkaniec może złożyć tylko jeden projekt.
 • Będziemy głosować maksymalnie na trzy projekty.
 • Na projekty realizowane na terenie miejskich jednostek organizacyjnych będzie przeznaczone maksymalnie 50% wartości budżetu obywatelskiego.

Zasady 5. edycji pabianickiego budżetu obywatelskiego reguluje Uchwała nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic oraz Zarządzenie nr 169/2019/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2020 rok.

Mam pomysł i co dalej?

Uważasz, że w Pabianicach brakuje międzypokoleniowych wydarzeń kulturalnych, placu zabaw, skweru z zielenią, mobilnej biblioteki, warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, festiwalu muzycznego, stojaków na rowery, kina plenerowego, poidełek dla zwierząt czy równego chodnika? Masz zupełnie inny pomysł? Wspaniale! Budżet obywatelski został stworzony właśnie dla Ciebie po to, aby spełniać marzenia pabianiczan o życiu w przyjaznym i atrakcyjnym miejscu.

Prezydent Miasta Pabianic wydzielił pulę 1 000 000 zł z budżetu miejskiego, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na zadania leżące w kompetencjach gminy, realizowane na terenach będących własnością Miasta. Wartość brutto pojedynczego zadanie nie może przekroczyć 250 000 zł. Każdy Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych gminy oraz które:

 • są zgodne z prawem i lokalnymi dokumentami strategicznymi,
 • są zgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • są wykonalne technicznie,
 • są obiektywnie możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
 • dotyczą obszaru, na którym Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne,
 • dotyczą nieruchomości Miasta oraz pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dysponenta terenu na realizację projektu z uwzględnieniem jego dostępności dla ogółu Mieszkańców.

Ze środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego nie mogą być finansowane projekty:

 • zakładające realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • zawierające treści polityczne oraz treści powszechnie uznane za wulgarne, ośmieszające i obraźliwe,
 • naruszające zasady uczciwej konkurencji, w tym zawierające bezpośrednie i/lub pośrednie wskazanie producentów lub usługodawców,
 • naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności, prawa autorskie i/lub dobra osobiste,
 • kolidujące z rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Miasto inwestycjami,
 • dotyczące dróg, których zarządcą nie jest Prezydent,
 • polegające na zakupie środków transportu,
 • których realizacja nie spełnia kryterium legalności, celowości i gospodarności.

Formularz i pozostałe dokumenty

Najważniejszym dokumentem na etapie zgłaszania projektów jest Formularz projektu do budżetu obywatelskiego. Formularz zbudowany jest z 6 części do uzupełnienia, listy załączników oraz oświadczeń, których podpisanie jest niezbędne, aby formularz mógł przejść pozytywmie ocenę formalną:

1. Wnioskodawca
Projekt do budżetu obywatelskiego może zgłosić każda osoba zamieszkująca na terenie Miasta Pabianic. W tej części formularza należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy i adres e-mail.

2. Tytuł
Tytuł projektu jest jego pierwszą wizytówką, dlatego powinien odzwierciedlać jego istotę, a jednocześnie przykuwać uwagę. Tytuł powinien mieścić się w 65 znakach (w tym spacje i znaki interpunkcyjne).

3. Miejsce realizacji projektu
Jako Wnioskodawca powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby prezycyjnie określić lokalizację projektu podając np. ulicę i nr, rejon ulic, nr działki. Możemy w tym celu dołączyć do składanego formularza wizualizację naszego pomysłu, np. w postaci rysunków pomocniczych, zdjęć czy map sytuacyjnych. W przypadku zadań akcyjnych czy kulturalnych (np. warsztaty, kampanie informacyjne, koncerty, festiwale) należy podać miejsce realizacji wydarzenia czy adres istniejącego obiektu.
Uwaga! Projekt musi dotyczyć nieruchomości stanowiącej własność Miasta Pabianic oraz nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych, np. schroniska dla zwierząt, szkół czy przedszkoli.

4. Informacja o dostępności efektów realizacji projektu dla mieszkańców
Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą zakładać ogólnodostępność, czyli pozwalać wszystkim zainteresowanym pabianiczanom na skorzystanie z efektów ich realizacji. W tym punkcie formularza należy możliwie jak najdokładniej opisać proponowane zasady korzystania z wykonanego projektu oraz uwzględnić ewentualne ograniczenia w dostępie do niego.

5. Szacunkowy koszt projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
Realizacja każdego projektu wiąże się z wydatkowaniem środków. Przy organizacji np. koncertu plenerowego powinniśmy uwzględnić chociażby koszt wynajmu sceny, nagłośnienia, występu gwiazdy, druku plakatów informacyjnych, posprzątania terenu po imprezie czy ochrony w przypadku imprezy masowej. W tym punkcie ważne jest, aby rozłożyć nasz pomysł na czynniki pierwsze i poszukać informacji o przykładowych cenach elementów składowych naszego projektu. Dobrą praktyką w tym przypadku jest kontakt z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Pabianicach, które podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę oraz jak wyglądają urealnione koszty proponowanego projektu. Pamiętajmy, że wykonaniem naszego pomysłu w przypadku zakwalifikowania go do realizacji zajmie się Urząd Miejski, który w swoim działaniu musi stosować się do odpowiednich przepisów i procedur, co skutkować może innymi cenami niż te, które początkowo zakładał Wnioskodawca.

6. Opis projektu wraz z uzasadnieniem
Jak szczegółowo opisać projekt? Wszystko zależy od jego charakteru, jednak lakoniczne opisy nie są wskazane. Należy pamiętać, aby skupić się na najważniejszych elementach naszego pomysłu: co chcemy stworzyć i dlaczego jest to ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Załączniki
Obowiązkowym załącznikiem do składanego formularza jest Lista poparcia projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic. W przypadku kiedy zgłaszany projekt dotyczy miejskich jednostek organizacyjnych drugim obowiązkowym załącznikiem jest Zgoda dysponenta terenu, czyli kierownika bądź dyrektora placówki. Dodatkowo do naszego projektu możemy dołączyć, np. projekt graficzny czy szczegółowy budżet zadania (jeżeli tabelka w części 5 okazała się niewystarczająca).

Czytelne podpisy Wnioskodawcy
Ostatnim elementem formularza są nasze podpisy, bez których zadanie nie będzie mogło być dalej procedowane.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami składamy w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Gabriela Narutowicza 33. Możemy to zrobić osobiście lub w formie elektronicznej (skan) wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@um.pabianice.pl. Bez względu na formę dostarczenia formularza musi on zostać własnoręcznie podpisany przez Wnioskodawcę.

Ocena formalna i merytoryczna

Zgłoszone projekty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, m.in. w zakresie poprawności i kompletności wypełnionego formularza oraz zgodności z zasadami budżetu obywatelskiego. Szczegółowy opis procesu oceny i wytycznych znajduje się w Rozdziale 4 Uchwały nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic.

Głosowanie

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnej karty do głosowania w terminie od 1 do 14 października 2019 r. Każdy mieszkaniec Miasta będzie mógł zagłosować maksymalnie na trzy wybrane przez siebie projekty. Wyniki 5. edycji poznamy najpóźniej 18 października 2019 r.

Przydatne telefony

Poniżej znajdziesz numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego wraz z opisem w jakim zakresie możesz uzyskać pomoc przy uzupełnianiu formularza.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, (42) 22 54 688
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- promowanie zdrowia oraz przeciwdziałenie uzależnieniom,
- działania na rzecz seniorów,
- działania na rzecz organizacji pozarządowych,
- działania na rzecz przedsiębiorców,
- pomoc społeczna,
- słupy informacyjne,
- budżet obywatelski.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, (42) 22 54 620
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- działania kulturalno-wychowawcze,
- imprezy sportowe i rekreacyjne,
- wykorzystywanie i zarządzanie szkolnymi obiektami sportowymi.

Wydział Inwestycji i Eksploatacji, (42) 22 54 625
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe,
- eksploatacja oraz przygotowanie inwestycji,
- opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Wydział Ochrony Środowiska, (42) 22 54 628
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- zieleń miejska,
- inwestycje na terenach zielonych,
- szalety miejskie,
- utrzymanie miejskich placów zabaw,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- organizowanie i wspieranie działań proekologicznych.

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, (42) 22 54 627
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- zbiorowy transport publiczny,
- oświetlenie ulic i placów miejskich,
- kanalizacja deszczowa,
- rowy melioracyjne,
- ścieżki rowerowe.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (42) 22 54 650
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- nazewnictwo ulic,
- ewidencja nieruchomości miejskich.

Wydział Urbanistyki, (42) 22 54 638
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- rewitalizacja,
- gminna ewidencja zabytków.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, (42) 22 54 606
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Zespół ds. promocji Miasta, (42) 22 54 681
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- imprezy miejskie,
- kampanie promocyjne,
- wydawnictwa promujące Miasto,
- współpraca z miastami partnerskimi.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

1. Nie jestem specjalistą w dziedzinie inwestycji, ale chcę zgłosić projekt. Skąd mam wiedzieć, ile będzie kosztowała realizacja mojego pomysłu?
Powinniśmy rozłożyć nasz pomysł na czynniki pierwsze i poszukać informacji o przykładowych cenach elementów składowych proponowanego projektu. Dobrą praktyką w tym przypadku jest kontakt z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Pabianicach, które podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę oraz jak mogą wyglądać urealnione koszty projektu. Pamiętajmy, że wykonaniem naszego pomysłu w przypadku zakwalifikowania go do realizacji zajmie się Urząd Miejski, który w swoim działaniu musi stosować się do odpowiednich przepisów i procedur, co skutkować może innymi cenami niż te, które początkowo zakładał Wnioskodawca.
Lista przydatnych telefonów znajduje się w zakładce "Przydatne telefony".

2. Mam dużo pomysłów na rozwój Pabianic, ile zadań maksymalnie mogę złożyć?
Każdy pabianiczanin może zgłosić wyłącznie 1 projekt.

3. Ile razy i na ile zadań mogę oddać swój głos?
Głosować można tylko raz (elektronicznie bądź papierowo) na maksmalnie trzy wybrane przez siebie projekty. Prosimy o przemyślane głosowanie, ponieważ raz oddanego głosu nie można wycofać ani poprawić. Jeżeli w trakcie podliczania głosów okaże się, że dana osoba oddała głos więcej niż raz - wszystkie głosy oddane przez tę osobę będą uznane za nieważne.

4. Czemu po oddaniu głosu przez Internet, na stronie od razu nie widać zaktualizowanej punktacji?
Aktualizacja wyników elektronicznego głosowania następuje raz na 24 godziny w okolicach godziny 12:00. Głosy papierowe będą dodane do ogólnej puli głosów po zakończeniu głosowania.

5. Mieszkam w Pabianicach, ale obecnie nie posiadam meldunku. Czy w takiej sytuacji mogę wziąć udział w budżecie obywatelskim?
Udział w budżecie obywatelskim może wziąć każda osoba zamieszkująca na terenie Miasta Pabianic.

6. Czy projekty do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć szkół i klubów sportowych?
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/102/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic projekty, tak jak dotychczas, mogą dotyczyć nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody kierownika/dyrektora jednostki na ich realizację). Jednak ww. uchwała w § 28 wprowadza zasadę, iż na projekty realizowane na terenie ww. jednostek będzie przeznaczone maksymalnie 50% wartości budżetu obywatelskiego.