Wskazówki

Najważniejsze zmiany w procedurze

Dzięki opiniom i sugestiom wyrażonym przez Państwa w ankietach ewaluacyjnych nasz budżet obywatelski ciągle się rozwija i dopasowuje do bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze postanowienia Regulaminu budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2019 rok:

Zgłaszane zadania mogą dotyczyć jednostek organizacyjnych Miasta (np. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, schroniska dla zwierząt, bibliotek, szkół czy przedszkoli) pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zasady z jego korzystania zostaną zaakceptowane przez kierownika danej jednostki.

W przypadku zgłaszania zadań za pośrednictwem strony internetowej niezbędne załączniki będzie można dołączyć do formularza w formie skanu lub dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych UMP (ul. Narutowicza 33, pok. nr 14) w terminie 5 dni od daty zarejestrowania formularza w systemie.

Najważniejszą zmianą na etapie zgłaszania zadań jest brak listy poparcia dla zgłaszanego projektu.

Będziemy głosować wyłącznie na jedno zadanie, a nie jak do tej pory na trzy.

Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

Do realizacji zakwalifikowane będą tylko te zadania, których liczba punktów uzyskanych w drodze głosowania osiągnie wartość co najmniej 10 % liczby punktów oddanych na zwycięskie zadanie. Jeśli zadanie nr 1 zdobędzie 3000 punktów, to zadanie które uzyska poniżej 300 punktów nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zadań do realizacji.

Mam pomysł i co dalej?

Uważasz, że w Pabianicach brakuje międzypokoleniowych wydarzeń kulturalnych, placu zabaw, skweru z zielenią, mobilnej biblioteki, warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, festiwalu muzycznego, stojaków na rowery, kina plenerowego, poidełek dla zwierząt czy równego chodnika? Masz zupełnie inny pomysł? Wspaniale! Budżet obywatelski został stworzony właśnie dla Ciebie po to, aby spełniać marzenia pabianiczan o życiu w przyjaznym i atrakcyjnym miejscu.

Prezydent Miasta Pabianic wydzielił pulę 1 000 000 zł z budżetu miejskiego, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na zadania leżące w kompetencjach gminy, realizowane na terenach będących własnością Miasta. Wartość brutto pojedynczego zadanie nie może przekroczyć 200 000 zł. Każdy Mieszkaniec lub organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie trzy propozycje zadań.

Formularz i pozostałe dokumenty

Najważniejszym dokumentem na etapie zgłaszania zadań jest formularz propozycji zadania do budżetu obywatelskiego. Formularz zbudowany jest z 7 części do uzupełnienia, listy załączników oraz oświadczeń, których podpisanie jest niezbędne, aby formularz mógł przejść do kolejnego etapu procesu:

1. Wnioskodawca

Zadania do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pabianiczanie, którzy w 2018 roku ukończą przynajmniej 16 lat, jak i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz Mieszkańców. W tej części formularza należy najpierw zaznaczyć (np. poprzez znak „X”) jako kto zgłaszamy projekt, a następnie uzupełnić odpowiednią tabelkę.

2. Tytuł

Nazwa zadania jest pierwszą wizytówką projektu, dlatego powinna odzwierciedlać jego istotę, a jednocześnie przykuwać uwagę. Tytuł powinien mieścić się w 65 znakach (w tym spacje i znaki interpunkcyjne).

3. Lokalizacja

Należy pamiętać, aby w przypadku projektów infrastrukturalnych możliwie jak najdokładniej określić lokalizację zgłaszanego zadania podając np. ulicę i nr, rejon ulic, nr działki. W przypadku zadań akcyjnych czy kulturalnych (np. warsztaty, kampanie informacyjne, koncerty, festiwale) należy podać miejsce realizacji wydarzenia czy adres istniejącego obiektu.

Uwaga! Zgłaszane zadanie musi być zrealizowane na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Pabianic, nieobciążoną na rzecz osób trzecich. Propozycje zadań mogą dotyczyć również nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych np. schroniska dla zwierząt, szkół czy przedszkoli.

4. Informacja o dostępności

Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne, czyli pozwalać wszystkim zainteresowanym pabianiczanom na skorzystanie z efektów jego realizacji. W tym punkcie formularza należy możliwie jak najdokładniej opisać proponowane zasady korzystania z wykonanego zadania oraz uwzględnić ewentualne ograniczenia w dostępie do niego.

5. Szacunkowy kosztorys

Realizacja każdego pomysłu wiąże się z wydatkowaniem środków. Przy organizacji np. koncertu plenerowego powinniśmy uwzględnić chociażby koszt wynajmu sceny, nagłośnienia, występu gwiazdy, druku plakatów informacyjnych, posprzątania terenu po imprezie czy ochrony w przypadku imprezy masowej. W tym punkcie ważne jest, aby rozłożyć nasz pomysł na czynniki pierwsze i poszukać informacji o przykładowych cenach elementów składowych naszego zadania. Dobrą praktyką w tym przypadku jest kontakt z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Pabianicach, które podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę oraz jak wyglądają urealnione koszty proponowanego zadania. Pamiętajmy, że wykonaniem naszego pomysłu w przypadku zakwalifikowania go do realizacji zajmie się Urząd Miejski, który w swoim działaniu musi stosować się do odpowiednich przepisów i procedur, co skutkować może innymi cenami niż te, które początkowo zakładał wnioskodawca.

6. Koszty utrzymania

Jeśli planujemy zadanie inwestycyjne, np. stworzenie nowego placu zabaw, warto wybiec myślami w przyszłość i zastanowić się, czy pomysł ten będzie wymagał dodatkowych działań. Jakich? Np. konserwacji sprzętu, malowania, regularnego sprzątania terenu, podlewania zasadzonych roślin. Jeśli nie wiemy, czy dane zadanie będzie generowało koszty lub jakiego rzędu są to kwoty, możemy z powodzeniem zwrócić się do urzędników po pomoc.

7. Opis zadania

Jak szczegółowo opisać projekt? Wszystko zależy od rodzaju zadania, jednak lakoniczne opisy nie są wskazane. Należy pamiętać, aby skupić się na najważniejszych elementach naszego pomysłu: co chcemy stworzyć i dlaczego jest to ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Załączniki

Do naszego projektu możemy dołączyć, np. projekt graficzny czy szczegółowy budżet zadania (jeżeli tabelka w części 5 okazała się niewystarczająca). Uwaga! W tegorocznej edycji nie ma już obowiązkowej listy popracia dla naszego projektu.

Podpis

Ostatnim elementem formularza w przypadku papierowej formy zgłaszania zadania są nasze podpisy, bez których zadanie nie będzie mogło być dalej procedowane.

Ocena formalna i merytoryczna

Zgłoszone zadania podlegają analizie formalnej i merytorycznej m.in. w zakresie poprawności i kompletności wypełnionego formularza oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu budżetu obywatelskiego, wysokości kosztów utrzymania w stosunku do wartości zgłaszanego zadania. Szczegółowy opis procesu analizy i wytycznych znajduje się w Rozdziale 3 Regulaminu. Wyniki oceny będą znane do końca sierpnia 2018 r.

Głosowanie

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego w terminie od 20 września do 3 października 2018 r. Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżącym roku ukończy co najmniej 16 lat, będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej. Wyniki poznamy do 9 października 2018 r.

Przydatne telefony

Poniżej znajdziesz numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego wraz z opisem w jakim zakresie możesz uzyskać pomoc przy uzupełnianiu formularza.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, (42) 22 54 688
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- promowanie zdrowia oraz przeciwdziałenie uzależnieniom,
- działania na rzecz seniorów,
- działania na rzecz organizacji pozarządowych,
- działania na rzecz przedsiębiorców,
- pomoc społeczna,
- słupy informacyjne,
- budżet obywatelski.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, (42) 22 54 620
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- działania kulturalno-wychowawcze,
- imprezy sportowe i rekreacyjne,
- wykorzystywanie i zarządzanie szkolnymi obiektami sportowymi.

Wydział Inwestycji i Eksploatacji, (42) 22 54 625
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe,
- eksploatacja oraz przygotowanie inwestycji,
- opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Wydział Ochrony Środowiska, (42) 22 54 628
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- zieleń miejska,
- inwestycje na terenach zielonych,
- szalety miejskie,
- utrzymanie miejskich placów zabaw,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- organizowanie i wspieranie działań proekologicznych.

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, (42) 22 54 627
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- zbiorowy transport publiczny,
- oświetlenie ulic i placów miejskich,
- kanalizacja deszczowa,
- rowy melioracyjne,
- ścieżki rowerowe.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (42) 22 54 650
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- nazewnictwo ulic,
- ewidencja nieruchomości miejskich.

Wydział Urbanistyki, (42) 22 54 638
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- rewitalizacja,
- gminna ewidencja zabytków.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, (42) 22 54 606
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Zespół ds. promocji Miasta, (42) 22 54 681
Pomożemy Ci w następujących tematach:
- imprezy miejskie,
- kampanie promocyjne,
- wydawnictwa promujące Miasto,
- współpraca z miastami partnerskimi.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

1. Nie jestem specjalistą w dziedzinie inwestycji, ale chcę zgłosić projekt. Skąd mam wiedzieć, ile będzie kosztowała realizacja mojego zadania?
Powinniśmy rozłożyć nasz pomysł na czynniki pierwsze i poszukać informacji o przykładowych cenach elementów składowych proponowanego zadania. Dobrą praktyką w tym przypadku jest kontakt z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Pabianicach, które podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę oraz jak wyglądają urealnione koszty proponowanego zadania. Pamiętajmy, że wykonaniem naszego pomysłu w przypadku zakwalifikowania go do realizacji zajmie się Urząd Miejski, który w swoim działaniu musi stosować się do odpowiednich przepisów i procedur, co skutkować może innymi cenami niż te, które początkowo zakładał wnioskodawca.
Lista przydatnych telefonów znajduje się w zakładce "Przydatne telefony".

2. Mam dużo pomysłów na rozwój Pabianic, ile zadań maksymalnie mogę złożyć?
Każdy pabianiczanin, który w bieżącym roku ukończy przynajmniej 16 lat oraz każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na rzecz mieszkańców Pabianic może zgłosić od 1 do 3 propozycji zadań.

3. Zgłosiłem zadanie za pośrednictwem strony internetowej i nie mam żadnej kopii złożonego wniosku. Co teraz?
W zaistniałej sytuacji prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Gospodarczych, tel.: (42) 225 46 88.

4. Jak mogę oddać głos w budżecie obywatelskim?
Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżącym roku ukończy co najmniej 16 lat, będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli w głosowaniu chce wziąć udział osoba, która z przyczyn zdrowotnych nie może przyjść do punktu do głosowania prosimy o kontakt pod numerem tel.: 507 012 588

5. Ile razy i na ile zadań mogę oddać swój głos?
Głosować można tylko raz (elektronicznie bądź papierowo) na wyłącznie jedno z zakwalifikowanych zadań. Prosimy o przemyślane głosowanie, ponieważ raz oddanego głosu nie można wycofać ani poprawić. Jeżeli w trakcie podliczania głosów okaże się, że dana osoba oddała głos więcej niż raz - wszystkie głosy oddane przez tę osobę będą uznane za nieważne.

6. Chcemy z rodziną zagłosować w sposób elektroniczny, ale posiadamy jeden komputer i jeden adres e-mail. Czy system dopuszcza taką możliwość?
Tak. W budżecie obywatelskim z jednego komputera i jednego adresu e-mail można zagłosować kilkukrotnie. Uwaga! Przez Interenet mogą głosować wyłącznie Mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Pabianic, którzy w bieżącym roku ukończą przynajmniej 16 lat.

7. Czemu po oddaniu głosu przez Internet, na stronie od razu nie widać zaktualizowanej punktacji?
Aktualizacja wyników elektronicznego głosowania następuje raz na 24 godziny w okolicach godziny 12:00. Głosy papierowe będą dodane do ogólnej puli głosów po zakończeniu głosowania.

8. Gdzie i w jakich godzinach mogę oddać głos w sposób tradycyjny na papierowej karcie do głosowania?
Punkty stancjonarne, w których można oddać głos otwarte są w następujących godzinach:
- Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (pn., śr., czw. 8:00-16:00, wt. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00),
- Centrum Seniora, ul. Marii Konopnickiej 39 (pn.-pt. 8:30-18:00).

9. Mieszkam w Pabianicach, ale obecnie nie posiadam meldunku ani w mieście, ani w żadnym innym miejscu. Czy mogę w takiej sytuacji oddać głos w budżecie obywatelskim?
Tak. Osoby nieposiadające meldunku mogą zagłosować w punkcie stacjonarnym na papierowej karcie do głosowania.